Version: d.13/10 2020

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Chirine jacobsen , Søborg Hovedgade 149  CVR 33432011   behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Behandling af
oplysninger

I forbindelse med vores samtale,
undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og
behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi
forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og
journalføringsbekendtgørelsen.

Typer af
oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende
typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige
kategorier af personoplysninger:

 • Navn,
  adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer
  og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse 

Særlige
kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger
  (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar
  mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger
til følgende formål:

 • Vores
  undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse
  af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse
  af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation
  med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
  sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige
  patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og
  behandlingsplaner
 • Afholdelse
  af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel
  anvendelse af billedmateriale til diagnostik
 • Medicinordinationer,
  herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning
  til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Rekvisition
  af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 •  
 • Overholde
  vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
  sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse
  af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel
  for behandlingen
 • Iværksættelse
  og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
  herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
  oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
  af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
  computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse
  af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
  myndigheder
 • Håndtering
  af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering
  af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering
  af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske
  undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger
direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet
til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor,
herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller
behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi
personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved
opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for
den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine
personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.

 • Der
  videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
 • Der
  videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
  hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt
  hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved
  henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner,
  hvortil henvisningen er sendt
 • Ved
  indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til
  sygehuslaboratorierne
 • Ved
  indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling
  videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved
  udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og
  Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved
  indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I
  andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for
behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at
indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til
  brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
  almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel
  6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og
  videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover
  er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
  almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
  bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
  særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9
 •  I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til
  at behandle dine personoplysninger efter sundhedslovens kap. 9, indhentes og
  videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit
  forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e
 • Oplysninger
  til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
  regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen
  praksissundhedslovens §60
 • Medicinordinationer
  på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i
  sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
  lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske
  patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til
  kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et
  konkret samtykke fra dig som patient
 • Dine
  personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
  forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og
  9(2)(a)
 • Dine
  personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
  samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43
 • Ved
  afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste
  pårørende reglerne i sundhedslovens § 45

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine
personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen
forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er
baseret på samtykke.

Modtagere af
personoplysninger, herunder databehandlere

Dine personoplysninger behandles og
opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer
dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • Compugroup Medical
 • KiAP (digitale forløbsplaner)
 • SynLab, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om
dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har
dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare patientjournaler
i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå
tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere
tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor
oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine
rettigheder

Du har ifølge
databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at
oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige
tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet
oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt
ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at
dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende
læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at
der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser /
tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage
til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende
behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder,
er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på klinikken:
Læge Chirine Jacobsen
Tlf 39675630 
Søborg Hovedgade 149 1 th
Danmark
CVR: 33432011

13/10
2020